LUK MENU MENU

Forretningsbetingelser

I Digitally gør vi vores bedste for, at der er styr på sagerne, når du handler og eller
indgår i samarbejde med os. Dette gælder ikke blot vores produkter, men også det
juridiske, hvorfor vi i vores forretningsbetingelser har nedskrevet alle de ting, som du
erklærer dig enig i, når du handler med os. Det meste af det giver sig selv og
opfattes, i vores øjne, som helt almindelig god forretningsskik.
Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Digitally IVS og
kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt
igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved
skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt

1.1 Digitally er et web- og online marketing bureau, som skaber online synlighed for
dets kunder. Digitally designer og udvikler hjemmesider og webshops, samt bistår
kunden efterfølgende med bl.a. vedligeholdelse, grafisk design, online
markedsføring med mere.

1.2 Disse forretningsbetingelser fastlægger de gældende vilkår ved levering af
varer og services fra Digitally til kunden. Digitally forbeholder sig retten til, uden
varsel, at ændre disse betingelser. Der vil dog varsles ved løbende samt aktuelle
samarbejder. Tidligere kunder vil ikke blive varslet.

2. Produkter og services

2.1 Digitally tilbyder følgende produkter og services: Hjemmesider og webshops,
serviceaftale, grafisk design, online markedsføring og programmering. Gældende
betingelser for hvert produkt eller service er beskrevet nedenfor.

2.2 Hjemmesider og webshops

Alle hjemmesider og webshops (betegnes herefter hver for sig som “Hjemmeside”
og “Webshop” og under ét som “Webløsning”) er baseret på WordPress CMS eller
Shopify. Digitally udvikler webløsningen baseret på en kravsspecifikation, derindgår eller er vedlagt det skriftlige tilbud. Når tilbuddet godkendes skriftligt af
kunden, godkendes også kravspecifikationen.
Såfremt kunden efter godkendelse af tilbuddet ønsker yderligere i forbindelse med
webløsningen, som ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud, vil dette blive
faktureret ud fra gældende timeløn.
Såfremt der benyttes 3. parts systemer i webløsningen, eksempelvis temaer og eller
plugins udviklet af andre, kan Digitally ikke stilles til ansvar for disse.
Når Digitally leverer webløsninger baseret på WordPress CMS eller Shopify, er
Digitally ikke databehandler for kunden. Kunden er således selv dataansvarlig for
webløsningen og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af
persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere,
som kundens webløsning består af. Digitally kan yde hjælp på konsulentbasis, for
at sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, men kan ikke
stilles til ansvar.

2.3 Hosting- og serviceaftale
Se forretningsbetingelser for wpfort.

2.4 Grafisk design
Digitally udarbejder grafisk materiale til brug på kundens webløsningen samt
online markedsføring og offline markedsføring, eksempelvis annoncering på sociale
medier og tryksager.
Parten der leverer materiale til det grafiske design, eksempelvis tekster, billeder og
videoer, står til ansvar for, at dette materiale må benyttes til formålet, og ikke
bryder en ophavsret.

2.5 Online markedsføring
Digitally tilbyder hjælp på konsulentbasis til online markedsføring, eksempelvis
SEO, Google Ads eller annoncering på sociale medier.
Digitally kan estimere og skønne resultater, men aldrig garantere disse.
I nogle tilfælde afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og
mediet, mens omkostninger i andre tilfælde afregnes mellem Digitally og mediet af
praktiske årsager. I sidstnævnte tilfælde vil omkostningen viderefaktureres til
kunden.

2.6 Programmering
Digitally tilbyder programmering, primært til WordPress CMS, eksempelvis
specialprogrammeret systemer til at opfylde et teknisk krav kunden måtte have.
Programmeringen kan være i forbindelse med en webløsning, eller som et
enkeltstående projekt.
Programmeringen baseres på en kravspecifikation, der indgår eller er vedlagt det
skriftlige tilbud. Når tilbuddet godkendes skriftligt af kunden, godkendes også
kravspecifikationen.
Såfremt der benyttes 3. parts systemer i programmerings projektet, udviklet af
andre, kan Digitally ikke stilles til ansvar for disse.

3. Reklamation

3.1 Digitally yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at
påpege mulige fejl og mangler, som ønskes udbedret. Perioden for
reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af webløsning,
programmeringsprojekt eller udlevering af grafisk materiale. Reklamationer indgivet
efter fristen faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for design og udvikling af webløsninger vil forløbe på følgende måde:
Indledende dialog, eksempelvis på fysisk møde, skriftlig eller mundtlig udveksling,
hvor funktionalitet, omfang, design, forretning med mere drøftes. Den indledende
dialog resulterer i et udkast til en kravspecifikation, som revideres indtil denne er
komplet, og dækker alle krav kunden måtte have til webløsningen.
Kravspecifikationen fører til et skriftligt tilbud. Faseovergangen til næste fase sker,
når kunden skriftligt har godkendt kravspecifikationen såvel som tilbuddet.
Webløsningen udarbejdes på baggrund af den godkendte kravspecifikation.
Webløsningen sendes til korrektion hos kunden. Kunden korrigerer sin hjemmeside
ved skriftligt, eller mundtligt at påpege de fejl og mangler der måtte være. Der er
som udgangspunkt én “korrektionsrunde”, som begynder den dato webløsningen
sendes til korrektion hos kunden, og slutter 10 dage efter. Kunden har således 10
dage til at påpege evt. fejl og mangler. Korrektioner efter denne tidsfrist faktureres
særskilt efter gældende timepris.
Digitally udbedre korrektionen og overdrager webløsningen til kunden ved at
oprette en bruger. Digitally ligger webløsningen online på kundens ønskede
webhotel. Såfremt webløsningen er overdraget, og endnu ligger på en testside,
tilbyder Digitally at hoste den i op til 30 dage uden betaling, hvorefter der
faktureres for et webhotel.

4.2 En webløsning er nomineret til at tage maksimum 60 dage. De 60 dage startes,
når kravspecifikationen er udfærdiget og godkendt. Opstår der en forsinkelse af
projektet, og skyldes dette af kundens forhold, forbeholder Digitally sig retten til,
såfremt Digitally har rykket herfor mindst én gang, at overdrage hjemmesiden, og
dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

4.3 Såfremt kunden ikke vælger vores hosting- og serviceaftale, og dermed vælger
at etablere sin hostingaftale hos en anden udbyder end Digitally, skal kunden
fremsende korrekte loginoplysninger til det valgte sted. Dette indebærer adgang til
kontrolpanel, FTP og database. Derudover er det kundens ansvar at sørge for, at
hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret, således at den leverede
hjemmeside kan uploades og er fortsat funktionsdygtig.

4.4 Det aftales inden projektets start hvilke materialer, eksempelvis tekster, billeder
og videoer, der leveres af hvem. Den “leverende part” har ansvaret for, at
materialet må anvendes til formålet, og ikke er brud på en eksterns ophavsret.
Digitally kan yde bistand i.f.m. tekstforfatning eller stock billeder / videoer mod
betaling. Digitally vil ikke læse korrektur eller kigge nærmere på materiale leveret af
kunden. Såfremt materiale, hvor der er indgået en aftale om, at kunden leverer
dette, og kunden ikke efterkommer dette, vil der blive indsat standard tekst og
billeder.

4.5 Diverse arbejde såsom grafisk design, installering af plugins med mere vil også
foregå med de 4 faser. Se pkt 4.1.

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse og betaling af webløsningen tilfalder den fulde brugsret over
webløsningen kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden selv har leveret, tilfalder
Digitally. Digitally må til enhver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Digitally kan ikke pålægges ansvar for det af kunden fremsendte materiale. Det
er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende
lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at benytte materialet.

6.2 Digitally kan ikke pålægges ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder -
men ikke begrænset til - driftstab, følgeskader og / eller avancetab kunden måtte
lide som følge af kundens misligholdelse af sine egne forpligtelser overfor
tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og
omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav overfor Digitally kan under i intet tilfælde overstige
summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de
seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den
indgåede aftale. Det samme gælder desuden ved brud på persondatasikkerheden
eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Digitally.
Rejser en registreret et erstatningskrav direkte mod Digitally, har Digitally desuden
ret til at søge regres, således at Digitally i intet tilfælde betaler erstatning i videre
omfang end angivet.

6.4 Digitally kan ikke drages til ansvar, såfemt kundens webløsning udarbejdet af
Digitally har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress
eller Shopify, temaet og plugins.

6.5 Såfremt en webløsning udarbejdet af Digitally skal lanceres og erstatte det
eksisterende indhold på et webhotel kan Digitally ikke stilles til ansvar for fejl eller
nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redigeringer af
domæner eller ændringer i DNS, hvilket Digitally ej heller kan drages til ansvar for.

6.6 Såfremt Digitally har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle
ændringer på en webløsning kan Digitally ikke drages til ansvar for eventuelle fejl
såsom kompatibilitetsproblemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler
det kunden at have backups, medmindre kunden har etableret en hosting- og
serviceaftale hos Digitally.

6.7 Digitally kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner
såsom Google ved udarbejdelse af en ny webløsning samt implementeringen /
lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Digitally kan ikke stilles til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk
vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske ting.

6.9 Digitally kan ikke stilles til ansvar såfremt webløsningen udsættes for et
hackerangreb, eller der af anden art kommer, af Digitally ikke autoriserede, ind på
webløsningen.

6.10 I tilfælde af at Digitally byder ind på et projekt, som det viser sig ikke kan laves
forbeholder Digitally sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af
projektet som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til
kunden.

7. Betaling

7.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms.

7.2 Fakturaer vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

7.3 Digitally forbeholder sig retten til, ved specifikke projekter, at opkræve
halvdelen af det godkendte tilbuds beløb før projektets start, og det resterende
ved projektets aflevering.

7.4 Ekstra arbejde faktureres ved kr. 600,- ekskl. moms pr. time

7.5 Såfremt betaling ikke forekommer til tiden, vil der blive fremsendt en rykker,
hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker samt en
rentetilskrivning på 0,70% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig
inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler. Det fastslås, at
manglende rettidig betaling af fakturaer betragtes som en væsentlig
misligholdelse, hvorved Digitally forbeholder sig retten til at stoppe opgavens
udførsel, og sætte eventuelle services på hold.

8. Bindingsperiode og opsigelse

8.1 Der er i udgangspunktet ingen bindingsperiode for de løbende
samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode.

8.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 3
måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en
helligdag, eller med 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode.

8.3 Opsigelse skal ske skriftligt til jonas@digitally.dk for frigørende virkning.

9. Andet

9.1 Digitally er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

10. Ændringer

10.1 Digitally er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der
opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil
kunden blive informeret herom, hvor de indenfor en tidsperiode på 10 dage har
mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke
opsiger samarbejdet indenfor tidsfristen fortsættes aftalen med de nye
forretningsbetingelser.

11. Force majeure

11.1 Hverken Digitally eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses
for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for
partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i
betragtning og ej heller have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners
sygdom eller død.

12. Værneting

12.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort ved dansk ret med
værneting i Aarhus Byret.

Der tages forbehold for eventuelle stave- eller tastefejl.

Luk kontakt

Let’s go! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vælg venligst en af nedenstående muligheder
Estimer pris
Generelle henvendelser

  Perfekt! Vi skal lige lære dig at kende

  Udfyld venligst felterne nedenfor

  Tak! Hvad drejer det sig om?

  Udfyld venligst felterne nedenfor

  Tak! Hvad drejer det sig om?

  Udfyld venligst felterne nedenfor

  Estimer prisGenerelle henvendelser

  Tak for din henvendelse! Du hører fra os meget snart

  Luk